Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH – MEDAMI 01 LUTY 2017r.

I. Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Sprzedawca – Medami z siedzibą w Gdyni 81-363, ul. Starowiejska 45, wpisanym prze Wojewodę Pomorskiego do rejestru publicznych podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem 000000012003, REGON 191978654, NIP 9580167938,
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Medami zgodnie z niniejszym Regulaminem;
3. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem medami.pl/sklep, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia umowy, złożone zgodnie z wzorem zawartym w Sklepie internetowym;
5. Usługa – usługa medyczna opisana i oznaczona ceną w Sklepie internetowym;
6. Towar – produkt (rzecz) opisana i oznaczona ceną w Sklepie internetowym, sprzedawany jako produkt dodatkowy wraz z usługą medyczną;
7. Rejestracja zamówienia – informacja wysłana do Klienta drogą poczty elektronicznej, że jego zamówienie wpłynęło i zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu płatności;
8. Potwierdzenie realizacji zamówienia – informacja wysłana do Klienta drogą poczty elektronicznej potwierdzająca, iż jego zamówienie zostało przyjęte do realizacji,

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem medami.pl/sklep i ma on zastosowanie do wszystkich transakcji dokonywanych za jego pośrednictwem.
2.2. Zamieszczona na stronie informacja o usługach i towarach nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert.
2.3. Umowa zostaje zawarta z chwilą gdy, Klient otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez siebie adres informację o Rejestracji zamówienia.

III. Procedura składania zamówienia

3.1. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową http://medami.pl/sklep/, dokonać wyboru Usług lub Towarów oraz ich ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
3.2. Wybór zamawianych Usług lub Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka oraz oznaczenie ich ilości.
3.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Usług i Towaru.
3.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
3.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
3.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
3.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość drogą poczty elektronicznej o rejestracji Zamówienia wraz z informacją o konieczności uiszczenia płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy.

IV. Realizacja Zamówienia

4.1. Usługi medyczne świadczone są przez Sprzedawcę w jego siedzibie, a także w domu Klienta na terenie Gdyni i okolic.
4.2. Realizacja zamówionej Usługi medycznej następuje w terminie uzgodnionym między Sprzedawcą, a Klientem drogą telefoniczną. Potwierdzenie uzgodnienia daty realizacji Usługi Klient otrzymuje na podany adres poczty elektronicznej.
4.3. Jeżeli realizacja Usługi medycznej w uzgodnionym terminie nie nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Klienta, może on skorzystać z zamówionej Usługi w innym uzgodnionym terminie, w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia Zamówienia. Po upływie powyższego terminu Klient nie może domagać się zwrotu uiszczonej ceny.
4.4. Dostawa Towarów ma charakter dodatkowy i następuje wyłącznie wraz z realizacją zamówionej Usługi medycznej.

V. Prawo odstąpienia od umowy

5.1. Klient będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
5.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usługi medycznej.
5.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
5.4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5.5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
5.6. Prawo odstąpienia do umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

VI. Reklamacje dotyczące Towarów

6.1. Medami jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
6.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres [adres e-mail]. Medami zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
6.3. Medami nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

VII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

7.1. Medami podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
7.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Medami o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
7.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres siedziby: Medami, 81-363 Gdynia, ul. Starowiejska 45/7, mailowo pod adres biuro@medami.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
7.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
7.5. Medami zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
VIII. Postanowienia końcowe

8.1. Dane Klienta uzyskane w trakcie realizacji Zamówień są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Zamówienia.
8.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.